Vykdomos programos

Lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ugdymas organizuojamas remiantis:
Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo žingsneliai“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (2013-01-03 įsakymo Nr. V-3-(1.5)) Pagal šią programą vyksta ugdymas ikimokyklinio ugdymo grupėse.

ATNAUJINTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA – „PAŽINIMO ŽINGSNELIAI“

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ (2002-06-24 įsakymo Nr. 1147). Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Pedagogai atsižvelgdami į kiekvieno vaiko ir vaikų ugdymosi poreikius lanksčiai taiko bendrąją programą, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį bei metodus. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje. Sąlyginai išskiriamos 5 grupės:

 • Socialinė kompetencija
  Vaikas geba domėtis kitais, nusiteikti laikytis susitarimų. Sėkmę garantuoja geri socialiniai gebėjimai – užmegzti ryšį, susidraugauti, spręsti nesutarimus, suvokia kai kuriuos socialinius ir kultūros reiškinius, gimtinę, tėvynę.
 • Sveikatos saugojimo kompetencija
  Įgyja supratimą apie tai, kas sveika, o kas žalinga sveikatai, kaip augti sveikam, stipriam, atspariam nepalankioms aplinkybėms, aiškinasi, tyrinėja eksperimentuodamas ir priimdamas sveikatą stiprinančius sprendimus, išmėgindamas kuo įvairesnius judėjimo būdus ir miklindamas rankas, žaisdamas ir mokydamasis sugyventi su bendraamžiais.
 • Pažinimo kompetencija
  Vaikai domisi viskuo, kad yra aplink, bando samprotauti – atlikti loginius veiksmus pirmyn, grupuoja daiktus pagal vien` išorės požymį, pagal situaciją, paskirtį. Taiko įvairiausius pasaulio pažinimo būdus – stebėjimą, klausinėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, informacijos paiešką.
  Komunikavimo kompetencija
 • Ši kompetencija reiškiasi visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažystant save ir pasaulį, bendraujant ir būnant greta su kitais, suvokiant gamtos ir žmogaus sukurtą grožį. Vaikas pradeda domėtis skaitymu ir rašymu, atsiranda polinkis į knygą.
 • Meninė kompetencija
  Kompetencija apima šias meninės raiškos ir kultūros pažinimo sritis: dailę, muziką, teatrą, šokį. Įgyjamas gebėjimas pajausti, įsivaizduoti, kurti, grožėtis, tai vaiko atvirumas estetiniams įspūdžiams, vaiką supančios aplinkos bei meno kūrinių grožiui. Visa tai turi nelygstamą ugdomąją vertę ir yra nepaprastai svarbios vaiko intelekto raidai, jo meninių, pažintinių, komunikacinių bei socialinių gebėjimų sklaidai.

Ugdymo proceso organizavimas
Lopšelyje-darželyje jau eilę metų kryptingas ir sąmoningas darbas, gilinant vaikų žinias apie sveikatos suvokimą, saugojimą ir stiprinimą bei krašto tradicijų , papročių, etninės kultūros pradų ir gamtos puoselėjimas yra darželio veiklos prioritetai.

Vykdomos individualios programos:
2002 m. parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“. Programa integruota į lopšelio-darželio programos „Vėrinėlis“ ugdymo turinį.

Programos tikslai:

 • Stiprinti ugdytinių dvasinę ir fizinę sveikatą, siekiant fizinio ir dvasinio vaiko tobulumo.
 • Skatinti palaikyti vaikų norą judėti.
 • Tyrinėti vaikų funkcines galimybes.
 • Sveiką gyvenseną įtvirtinti įstaigos bendruomenės ir tėvų tarpe.

Vaikų sveikatos stiprinimui sukurtos palankios sąlygos:

 • Materialinės (sporto salė, medicinos ir logopedo kabinetai).
 • Pedagoginės (iniciatyvūs vadovai, kūrybingi pedagogai, logopedė, slaugytoja).
 • Higieninės (švari, saugi vidaus ir išorės aplinka).
Siekiant ugdyti meilę gamtai, atsakomybės jausmą, formuoti vertybines nuostatas 2001 m. parengta „Gamtos pažinimo“ programa. Tai programos „Vėrinėlis“ skyriaus „Aš ir gamta“ plėtotė. Visas pasaulio pažinimas pradedamas nuo vaiko artimiausios aplinkos, šeimos, darželio, savęs suvokimo, gyvosios ir negyvosios gamtos santykio su savimi pajautimo. Įgyvendindami „Gamtos pažinimo“ programą, pedagogai suteikia vaikams daugiau žinių apie gyvūnus, augalus, negyvosios gamtos reiškinius. Drauge su vaikais vykdo ilgalaikius augalų augimo stebėjimus, stebi, analizuoja ir fiksuoja sezoninius pakitimus gamtoje. Tikslingai stebėdami augalus ir gyvūnus vaikai įgyja tokių vertingų asmenybės savybių kaip darbštumas, rūpestingas požiūris į gyvas būtybes, įgyja supratimą, kad reikia mylėti ir saugoti gamtą. Siekiant padėti šeimai, pedagogams ir vaikams pažinti, surasti ir perimti lietuvių tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, ugdyti asmenybę atsidavusią tautinėms vertybėms, 2003 m. parengta „Etninio ugdymo“ programa. Programoje medžiaga skirstoma pagal metų laikų fenologinius reiškinius, šventes, jų apeigas, senovėje dirbamus darbus. Vaikui suprantamu būdu stengiamasi paaiškinti etninių švenčių esmę.

Programos tikslai:

 • Skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą.
 • Ugdyti norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką.
 • Rasti tinkamiausius etninio ugdymo būdus, priemones, atsižvelgiant į vaiko amžių.

Projektai
2003 m. lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ priimtas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Esame asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Įstaigos bendruomenė nuolat vykdo sveikos gyvensenos projektus.

2002-2004 m. m. projektas „Aš būsiu sveikas ir guvus praėjęs sporto takeliu“.
Projekto tikslas – skatinti vaikų poreikį judėti. Per judesį išreikšti teigiamas emocijas, pažintis pojūčių, jausmus ir kūno vientisumą, lavinti vikrumą, judesių koordinaciją, grūdinti organizmą, padėti plokščiapadžiams vaikams taikant netradicines korekcines priemones (kaštonų vonias, akmenukus, dygliuotus kamuoliukus).

2003 m. projektas „Menas sveikai ir kūrybingai gyventi“.
Ikimokyklinio amžiaus vaikams būdingas poreikis judėti, veikti. Patirtis mokantis taisyklingai kvėpuoti atsiranda pamažu. Atkreipdami dėmesį į tai, kad vaikai dažnai serga kvėpavimo takų ligomis darželio pedagogai sumanė įgyvendinti šį projektą pasirinkdami vieną iš sveikatos būdų – taisyklingą kvėpavimą, aktyvaus bei pasyvaus poilsio įgūdžių ugdymą

2004 m. projektas „Judėjimo džiaugsmas“
Projekte dėmesys skiriamas sveikatos stiprinimo priemonėms, fiziniam aktyvumui, higienos įgūdžių ugdymui. Visa tai vaikai pasieks judėdami, ilsėdamiesi gamtos kampelyje.


2005-2008 m. m. projektas „Noriu augti sveikas, stiprus ir tvarkingas“
Projekto tikslas teikti korekcinę pagalbą vaikams, turintiems silpną raumenų sistemą, asimetrinę laikyseną, padėti vaikams ugdytis kultūringo elgesio prie stalo įgūdžius.

Padedami vaikui susivokti, jog jis gamtos dalis, atsižvelgdami į jo veiklos ir gamtos ryšį, įgyvendiname šiuos projektus:

2003 m. projektas „Žaliuoju taku į švarią, gražią gamtą“
Projekto tikslai: Ugdyti norą domėtis gamta, suvokti gamtos grožį, naudą, pagal išgales kurti jį savo aplinkoje. Įgyvendinant projektą vaikas sužino daugiau apie augmeniją, išmoksta prisiimti dalį atsakomybės už šalia esančių gyvūnų ir augalų išsaugojimą, o savo darbeliams panaudoja įvairią gamtinę medžiagą.

2004 m. projektas „Tau vaikuti dovanoju, ką senoliai sugalvojo“
Įgyvendinant projektą siekiama padėti vaikams ugdytis tautinę savimonę, pažinti savo krašto etnokultūrą, veikloje dažniau naudoti lietuvių liaudies kūrybą, turtinti grupės aplinką, skatinančią domėjimąsi etnokultūra, lankytis muziejuose.

2005 m. projektas „Mes švarios gamtos bičiuliai“
Tai aplinkosauginis projektas. Projekto dalyviai pedagogai, ugdytiniai, tėveliai ir mikrorajono bendruomenė. Projekto tikslas suteikti kuo daugiau žinių ir praktinės veiklos aplinkosaugine tematika. Organizuojamos talkos, makulatūros rinkimo akcijos, viktorinos, meninių – kūrybinių darbelių parodos iš antrinių žaliavų.

Projektai tęstiniai. Jie padeda spręsti problemas, susijusias su aplinka, ugdo ekologinę kultūrą, leidžia patiems vaikams veikti – rinkti, tyrinėti, rūšiuoti, prižiūrėti, stebėti.

Etninis-meninis ugdymas
Etniniai papročiai, dainos ir muzikavimas liaudiškais instrumentais – tai ne tik lietuviškoji praeitis. Čia slypi vertybės, aktualios ir šiandien, auginant būsimą Lietuvos pilietį, ugdant jo asmenybę ir savimonę. Darželyje etninis ugdymas siejamas su vaiko gyvenimu. Etnine kultūra savaimingai ir lengvai ugdomas vaikų kūrybiškumas, lavinamas grožio pojūtis ir vaizduotė, pagarba gamtai ir gyvybei.

 


×