Paslaugos

20 DIENŲ VALGIARAŠTIS

Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą7,24 Eur. (socialinės rizikos šeimos nemoka) ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

 – už patiekalų gamybą – 0,58 €

 – už produktus:

Grupės 1 maitinimas (pusryčiai arba pavakariai) 1 maitinimas
(pietūs)
2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) 3 maitinimai (pusryčiai pietūs, pavakariai)
Lopšelio grupės 0,42 Eur. 0,85 Eur. 1,27 Eur. 1,69 Eur.
Darželio grupės 0,48 Eur. 0,96 Eur. 1,44 Eur. 1,92 Eur.

 

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 val. iki 12 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 3 maitinimus arba 1 maitinimą) per dieną.  Pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną su 1 maitinimu. Mokamas mokestis už 1 maitinimą ir mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos  išlaikymą (7,24€).

Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

ATLYGINIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE PRAĖJUSĮ MĖNESĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS IKI EINAMOJO MĖNESIO 20 DIENOS.

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ir toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių žaidimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 PROCENTŲ:

 1. jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai); (REIKALINGI DOKUMENTAI: pateikus raštišką prašymą; vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą.)
 2. kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą. (REIKALINGI DOKUMENTAI: pateikus raštišką prašymą; Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą).

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas NEMOKAMAS:

 1. jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos; (REIKALINGI DOKUMENTAI: gydytojo pažyma, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos).
 2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės) (REIKALINGI DOKUMENTAI: pažyma iš darbovietės, kad suteiktos kasmetinės atostogos).
 3. moksleivių atostogų metu;
 4. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 5. kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių;
 6. jei šeima gauna socialinę pašalpą. (REIKALINGI DOKUMENTAI: socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą).
 • Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi direktoriaus pavaduotojui ugdymui priimant vaiką į švietimo įstaigą.
 • Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmos mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.
 • Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.
 • Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
 • Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.
 • Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 


×